06-54 34 01 46 info@treekerwissel.nl

Natuurbeheer

Begrazing door een schaapskudde levert op ecologisch vlak een belangrijke bijdrage. De mate van begrazing, vertrapping en vermesting verschilt heel lokaal, waardoor op kleine en grotere schaal variatie ontstaat in structuur van vegetatie, bodemdichtheid en voedselrijkdom. Schapenbegrazing vormt hiermee een natuurlijk en milieuvriendelijk alternatief voor beheersmaatregelen zoals maaien, plaggen en bemesten. Daarbij kunnen de schapen op voor mensen en machines minder toegankelijke plekken komen.

Schapen kunnen worden ingezet voor de begrazing van grassen en ruigteplanten om zo de gewenste vegetatie te bevorderen. Onder andere (bloemrijke) kruiden en heideplanten krijgen hierdoor een concurrentievoordeel ten opzichte van de weg gegraasde planten waardoor zij zich beter kunnen ontwikkelen. Hiervan profiteren weer vele soorten fauna.

Een rondtrekkende schaapskudde neemt sporen, zaden en zelfs insecten mee via de vacht en hoeven en is zo verantwoordelijk voor een rijkere biodiversiteit in de verschillende natuurgebieden. Op deze wijze dragen de schapen zowel actief als passief bij aan een rijker natuurlijk leven in de regio van de Utrechtse Heuvelrug.