06-54 34 01 46 info@treekerwissel.nl

Werkwijze

Per gebied wordt voor het begrazingsseizoen van start gaat een begrazingsplanning opgesteld. In overleg met de beheerders wordt het gebied opgedeeld in deelgebieden en worden de doelstellingen voor het (deel)gebied bepaald. Met onze kudde van 340 schapen wordt op periodieke wijze het gebied vervolgens begraasd. De kudde graast onder de hoede van de herder met een border collie, of graast in flexinetten, waar meer druk gewenst is. Afhankelijk van het begrazingsplan wordt er in deelgebieden begraasd met ieder een eigen begrazingsdruk en graasperiode. Delen met kwetsbare flora en fauna worden bijvoorbeeld in gevoelige perioden van het jaar ontzien door met een lichte graasdruk te begrazen of zelfs geheel te ontzien. De schaapskudde begraast elk gebied twee tot vier keer per jaar, afhankelijk van de doelstellingen van de beheerder. In de weekenden en nachten verblijft de kudde binnen de flexinetten in het gebied.